Greetings SPS whanau,
 
I hope this message finds you well and safe. I have heard positive feedback about the 3-way conversations that have been happening this week. Well done to those who have had their talanoa with the teachers already. The 3-way conversations will continue next week, at a time that you are available. The teachers would have contacted you for a suitable time to have a talanoa.
 
The Learning packs for the Years 1-4 have been all delivered and there are useful books and resources for your child/ren to work from. I would like to THANK the Ministry of Education for supplying this for us.
 
The Years 5-8 are continuing with online learning on their devices. From time to time please check-in with your child/ren to see how they are doing with the learning packs or the online learning sessions. This is a good way to communicate with them.
Please SPS whanau, there is a lot of support out there, especially for food. Please contact them and arrange for food parcels to be delivered or picked up. Also, email us at awhimaiawhiatu@suttonpark.school.nz for further support. Click here for the FOODBANK list. 
 
We have our online Tongan Language week next week so stay tuned for the programme organisation by our Tongan bilingual unit – Sia Ua.
 
Please take care, stay safe and be kind to one another
Mr Vaitimu Togi Lemanu
(Acting Principal)

 

Ngā mihi o te ahiahi kia koutou ngā whanau o te kura o Sutton Park. Ko te tumanako kei te noho pai koutou, noho haumaru koutou i roto i o koutou mirumiru.

Ko taku tumanako i rawe te haere o tēnei wiki mo koutou. Ka rawe ngā korero kua tae mai ki ahau mo ngā uiui korero e 3 kua oti i te wiki e pahure ake nei. Ngā tino mihi kia koutou kua korero me ngā kaiako o a koutou tamariki. Ka haere tonu ngā uiui korero e 3 i te wiki e heke mai nei. Kua whakatau he wā i ngā kaiako me koutou hei tutaki koutou katoa.  

Kua tukuna ngā pouako mahi ako mo ngā Tau Ako 1-4. Maha kē ngā rauemi hei mahi ako mo ngā tamariki. Ngā mihi ki te Tāhuhu o te Mātauranga mo ngā rauemi nei. Ka haere tonu ngā mahi ako o ngā Tau Ako 5-8 mai runga tuihono me ngā rorohiko. Me mātirotiro i a koutou tamariki i te wā kei runga tuihono, kei te mahi me ngā rauemi mahi ako kia kitea e koe mēna kei te pai rātou. He wā pai tēnei ki te korerorero me rātou..   

E ngā whanau o te kura o Sutton Park, maha kē ngā tautoko hei awhina i a koutou, te mea ai he kai. Tonoa atu kia rātou ki te haria mai kai mā koutou, Māu i tikina rānei. I`mera ki tēnei wāhi hei whiwhi tautoko koutou-   awhimaiawhiatu@suttonpark.school.nz 

A te wiki e heke mai nei ko: te wiki o te reo Tonga. Me areare mai ki te hotaka kei te whakatau i ngā kaiako o te reorua o Tonga, Sia Ua. 

Noho ora atu. Noho Haumaru atu. Manakitia tētahi me tētahi.

Ngā mihi

Matua Vaitimu Togi Lemanu

Tūmuaki Whakakapi.

 
Fesootaiga lata mai i le taimi o le Sā ma le Vavao

 E faatalofa atu i aiga uma o le tatou a’oga i Sutton Park i lenei afiafi.

Ou te talitonu lava o loo sologa lelei lenei vaiaso ma le vaitau o lo o tatou o iai nei.

O se fiafiaga o le loto i faamaumauga ma ripoti ua oo mai, e tusa o faatalatalanoaga a aiga ma faiaoga po o 3 ways conversations, e pei ona feagai ai i lenei vaiaso. Faamalõ atu lava i a i latou ua mae’a talanoaga ma susuga i faiaoga. O le a fa’aauauina pea faatalanoaga ia, i le vaiaso fou, i taimi e talafeagai ma nai o tatou aiga, ma fesootai atu ai pea faiaoga mo avanoa fetaui ma outou.

Ua mae’a ona kiliva atu mea a’oga (Learning Packs) a nai fanau – Tausaga 1-4.  E ese le mananaia o tusi ma mea a’oga na tufa mai. E faafetai tele ai lava i le Ofisa o A’oga mo le agalelei ma le matagofie o galuega a nai fanau na tauaao mai.

E fa’aauau pea galuega ma mea a’oga a le Tausaga 5, 6, 7 ma le 8, ia latou devices ua uma na tufa atu. E talosaga atu, ia tautuanā faamolemole, o lo o galulue pea nai fanau uma, e lė gata i devices, a o Learning Packs na tufa atu. O se auala lelei tele lena, tou te  fetufaa’i ai ma nai fanau, ma mautinoa ai o loo faia pea a latou galuega.

E faailoa ma faamanatu atu faamolemole i si o tatou au-aiga i Sutton Park, o lo o tele lava le fesoasoani e tatau ona tou maua, aemaise ai lava le itu tau taumafa. Vili i ai ma faafesootai i latou, ona iloa ai lea pe piki se tou food parcel pe kiliva ane e latou. A le o lenā foi, imeli mai i le awhimaiawhiatu@suttonpark.school.nz,  mo nisi o vaega e mafai ona fesoasoani atu ai.

O le vaiaso fou, o le Vaiaso o le Gagana a nai o tatou usoTonga. Faamolemole, silasila ane i polokalame ua faataatitia ma fuafuaina e le Iunite a le Sia Ua.

Faamolemole, ia tausisi pea le saogalemu ma le malu puipuia lelei, ma ia agalelei atu le tasi mo le isi. Faamanuia tele le Atua ia te outou ma nai fanau.

Alofa’aga mo outou uma

Mr Lemanu Vaitimu Togi

(Sui Pule A’oga o Sutton Park)

 

 

Mālō e lelei si’i ngaahi fāmili ‘o Sutton Park.

‘Oku ou ‘amanaki pē ‘oku mou hao mo mo’ui lelei mo homou ngaahi fāmili mei ‘api na. Kuo u ma’u ha mgaahi ongoongo fakafiefia ki he ‘etau 3 Ways Conversation pea ‘oku ou fakamālō lahi atu kiate kimoutolu ne lava lelei  ‘o fakahoko ‘ae talanoa ako ko ia moe kau faiako. ‘E kei hoko atu pē ‘etau Talanoa Ako (3 Ways Conversation) ‘i he uike kaha’u ‘i he taimi ‘e ala faingamālie kiate kimoutolu ‘oku te’eki fakakakato ‘eni. ‘E fetu’utaki atu ‘a e faiako ki ha taimi ke fakahoko ai ‘ae talanoa ni.

 

Koe Learning Pack ‘a e kalasi 1–4 na’e ‘osi tufaki atu ia pea ‘oku ‘i ai moe ngaahi tohi laukonga lelei ki ho mou fānau. ‘Oku mau fakamālō heni ki he Potungāue Ako ‘i he foaki mai ‘a e ‘u naunau ako ko ‘ení. ‘E kei hokohoko  atu ai pē ‘a e ngaahi kalasi 5–8 ‘i he ‘enau ngāue fakaako online learning ‘i he ‘enau ngaahi komipiuta.  Kātaki ‘o fakapapau’i ‘oku ngāue lelei ‘aki ‘e he fānau ‘ae taimi ‘oku nau ngāue fakaako ai ‘i he online.  ‘Oku toe tokoni lelei ‘eni ke ke ‘ilo ai ki he ngāue fakaako ‘a e fānau.

 

Kātaki si’o tau ngaahi fāmili Sutton Park, ‘oku lahi ‘aupito ‘a e ngaahi tokoni te ke ala ma’u ‘o tautautefito ki he fiema’u me’atokoni. Ko ia ai, fakamolemole ‘o fetu’utaki leva kiate kinautolu ki ha taimi ke ‘oatu ai ha tokoni kiate koe, pē ko ho’o lava atu ‘o ma’u mai mei he ngaahi feitu’u ko ia. ‘Okapau ‘oku ke fu’u kei fie ma’u tokoni ai pē, pea ke fetu’utaki mai ki he uepisaiti ko ‘eni  awhimaiawhiatu@suttonpark.school.nz .

 

Ko e Uike ‘oe Lea Tonga ‘a e uike kaha’ú, Mōnite ‘aho 6 Sepitema pea ‘e fakahoko online atu ia. Ko ia ai, ‘oku fakaafe’i atu kimoutolu ke mou mamata ‘i he ngaahi polokalama kuo teuteu ‘ehe kau faiako Tonga moe fānau ‘o e ‘Iuniti Sia Ua. 

 

‘Oku ou fakamālō moe ‘ofa lahi atu kiate kimoutolu kotoa mei ‘api na.

Fakatauange pē ke tau talangofua ki he ngaahi tu’utu’uni ‘o nofoma’u pē ‘I hotau ngaahi ‘api pea ke toe lahi ange ‘etau kātaki foki.

 

‘Ofa lahi atu moe lotu,

Mr Lemanu Vaitimu Togi