Ka Ora, Ka Ako | Healthy School Lunches Programme

Eat My Lunch was founded on the belief that “No child should go hungry at school” and since inception, has always been driven by this mission. We value the opportunity to leverage our experience gained over the past five years to help deliver positive outcomes for even more schools and kiwi kids through the Ka Ora, Ka Ako Healthy School Lunches programme.

Kellie Burbidge
General Manager

We are really excited to join the Ka Ora, Ka Ako | Healthy School Lunches programme and provide lunches for  students at your school. Providing a regular nutritious lunch can make a big difference to students’ learning and  participation at school and will go some way to helping families and whānau to support their children and  tamariki.

Our lunches will cater for the diet, health, and cultural needs of all students, and we will work closely with your  school and the Ministry of Education to make sure they are healthy and nutritious. Like all suppliers we are  required to meet New Zealand food safety standards and make sure food is handled safely and hygienically.

We welcome all feedback from teachers, students and parents and will have a website hub available for  schools to contact us at any time with feedback.

We will cater for any special dietary/allergen needs as required. We have existing production processes in  place to ensure all dietary/religious/cultural requirements can be catered for.

Our menus are all Nut Free. Given the high risk of nut-based allergies Eat My Lunch has a policy to never use  ingredients containing nuts in our lunches.

Recognising the cultural and religious requirements of our school customers is important to us. We have many  years’ experience supplying lunches to ethnically diverse communities we have gained a respectful  understanding of different cultural, ethnic and religious requirements around meal preparation and the  importance of ensuring appropriate menu items. We welcome menu suggestions from schools to create new  menu ideas.

Our commitment to our ten-day menu will be one International menu day every two weeks (changes monthly).  Our international/cultural menus have been designed to reflect the population demographics of our schools.  These menus have been created to help introduce our young people to new flavours from around the world.

Our menus are designed to utilise the freshest produce each season and menus will adjust accordingly  throughout the year providing variety and ensuring the highest quality of fresh produce possible. We also aim to  provide menus to suit the climate they will be consumed in and therefore in Terms 2 and 3 we will provide  menu options that contain some more hearty/hot meal items.

Ka Ora, Ka Ako is a new programme for us, students, schools and kura. We know that it can be challenging to  provide healthy food that children want to eat and that getting children to enjoy new foods can take time. We  have undertaken to provide lunches that meet the basic standards of nutrition set out in the Ka Ora, Ka Ako  nutrition guidelines and in the coming weeks we will continue to work with your school to gradually introduce  new menu items and make lunches even healthier.

Our delivery

Our lunches will be produced in our commercial kitchen and delivered to your school at lunchtime each day.  Each lunch will be individually served in a compostable lunchbox. Any allergen or special dietary lunches will be  clearly marked on each lunchbox. To remain as sustainable as possible our lunches will have no internal  packaging whenever possible, in order to reduce packaging waste. Our lunchboxes and any food waste will be  removed from the school and taken to be commercially composted by our waste management partners.

We are excited to be a part of this programme and are looking forward to providing lunches to your school.

Please fill in this form so LUNCHY can make sure they meet the correct dietary requirements. 1 form per child.

Visit our Website

eat my lunch website

Nutrition Guidelines

download here

Send us an Email

email us

Find out more about us

visit education website

O le “Ai o La’u Mea’ai” sa faavaeina lea i luga o le talitonuga e faapea… “E lê tatau i se tamaitiiti ona alu fia ‘ai i le a’oga” Ua matou faatāuaina avanoa ua matou maua talu mai le 5 tausaga ua mavae, e fesoasoani ai e gaosi ma kiliva meaai maloloina mo nai fanau i nisi  o a’oga,  e ala lea i le polokalame o le Ka Ora,  Ka Ako, 

O lea ua matou fiafia ai e ofo atu ma galulue faatasi ma le polokalame o le Ka Ora, Ka Ako, e saunia ni mea’ai maloloina mo nai fanau, ina ia sologa lelei ma alualu i luma lo latou a’oa’oina.  Matou te so’oso’o tau’au foi ma le Ofisa o A’oga, ina ia mautinoa le fa’auauina o meaai maloloina talafeagai ma nai a tatou fanau.  O lo o tausisia foi tulaga uma tau le soifua maloloina i taimi uma e gaosi ai mea’ai mo fanau, ina ia ō faatasi ma tulafono tau le soifua maloloina ma le saogalemū.

Polokalame mo mea’ai maloloina mo a’oga

O la matou menu (mea’ai ua fuafuaina) mo le sefulu aso, ua faavaeina i luga o nisi o faamatalaga ma molimau sa tuuina mai i le “Give School Lunch Programme’

Matou te taliaina ma le fiafia la outou faasoa mai (feedback) mai faiaoga, fanau a’oga, aemaise o mātua. E faaaoga mai ai le upega o feso’ota’iga, tatou te feso’ota’i ai.

Matou te saunia mea’ai faapitoa e manaomia, ina ia ‘aua ne’i a’afia  nisi o fanau (allergies)

Matou te amana’iaina foi nisi o faalapotopotoga, atunuu ma ekalesia, i taumafa e faatagaina mo i latou.

O le matou tu’utu’uga maumau tutū, e lė faaaogaina lava nuts i meaai matou te saunia.

Matou te faatāuaina nisi o aganuu ma ekalesia i la matou auaunaga. Ua matou malamalama fo i ituaiga mea’ai e saunia mo ia vaega.

O mea’ai ua matou saunia ma fuafuaina, e mamā ma felesi i taimi uma,  ma e o gatasi ma le tulaga maualuga o le soifua maloloina. E fuafuaina lelei foi nei taumafa, i vaega-taimi o le tausaga.  E pei o le eseese o tau (seasons) o le tausaga i le Kuata 2 & 3.

O le Ka Ora, Ka Ako o se polokalame fou lea mo matou faapea  a’oga.  Matou te iloa foi e lē faigofie le tapenaina o mea’ai manaia ma le maloloina mo nai fanau, ina ia latou maua le fiafia e aai i mea’ai ua saunia mo latou.  I nai vaiaso o muamua, o le a faaauau ai pea ona matou galulue ma la outou a’oga, ma saunia ai pea taumafa maloloina lelei mo outou uma ma nai fanau.

Tufaina / kilivaina o taumafa

O le a tufaina atu lava taumafa i la outou a’oga,  mai nofoaga o loo tapeana atu ai mea’ai,i aso taitasi, i taimi o malologa a le a’oga. O le a manino foi le tusiina o igoa taitasi mo i latou e ‘okaina mea’ai, i totonu o ni containers o le a saunia lelei mo a outou mea’ai. Ua faapitoa foi le teuina atu o a outou taumafa, ina ia faaitiitia ai le lapisi (tulou)

Ua matou fiafia tele ma matou sauni e tapenaina a outou taumafa, e ala i lenei polokalame
Mo nisi faamatalaga faafesootai mai   Eat My Lunch

Afai e i ai sau fesili, faafesootai mai  schools@eatmylunch.nz 

O la matou upega o fesootaiga :

Ko e “Eat My Lunch” pe ko e Ma’u ‘Eku Me’atokoni Ho’ata na’e kamata ia ‘i he fo’i fakakaukau, “Koe fānau ‘oku ‘ikai tonu ke nau ‘alu fiekaia ki he ako”, pea koe talu ‘eni mei hono fokotu’u ‘oku kei tataki’aki pē ‘a e kaveinga ngāue ni. Na’e tokoni foki ‘emau taukei ngāue ‘i he ta’u ‘e 5 kuo hilí ki hono fakahoko ‘o e ngaahi ngāue ma’ae ngaahi ‘apiako lahi moe longa’i fanau ‘i Nu’usila ni ‘o ngāue fakataha mo e polokalama ko e Ka Ora, Ka Ako Healthy School Lunches Programme.  

‘Oku mau fiefia ‘aupito ‘i he fengāue’aki mo e polokalama Ka Ora, Ka Ako | Healthy School Lunches programme ke ngaohi mo teuteu’i ‘a e kaiho’ata ho’o fānau ki ‘apiako.  Ko hono ‘oange ‘ae me’atokoni mo’ui lelei ma’ae fānau ‘i he taimi kai ho’ata, ‘e tokoni lahi ia ki he ‘enau mou’i lelei mo ‘enau ako, pea ‘e toe tokoni lahi ki he ngaahi fāmili ‘i he tokangaekina ‘a e fānau.

Ko ‘emau me’atokoni ho’ata te mau teuteu’i ia ‘o fakatatau ki ha ngaahi fiema’u makehe, me’atokoni ‘oku fakatupumo’ui lelei mo ‘enau me’atokoni fakafonua. Te mau ngāue vāofi ‘aupito mo e ‘apiako  pea moe potungāue akó, ke fakapapau’i ‘oku nau ma’u ‘a e me’atokoni mo’ui lelei mo fakatupu ivi.  ‘Oku mahino foki ‘ae ngaahi fiema’u ‘a Nu’usila ni ke malu moe haisini  ‘a e founga hono ngaahi ‘a e me’atokoni pea te mau fai homau lelei taha ke fakakakato ‘a e ngaahi fiema’u koia.

Koe Polokalama Me’atokoni Ho’ata Mo’ui lelei ki he ngaahi ako.

Ko e fakatātā ofi ‘ena ‘o e me’atokoni ki he ‘aho ‘e 10 ‘a ia na’e makatu’unga ‘i he ngaahi fepōtalanoa’aki moe poupou mai ki he polokalama ni fakataha mo ‘emau ngaahi taukei ‘i hono fakalele ‘o e polokalama ‘Give school lunch programme’.

Te mau talitali fiefia ha ngaahi fakakaukau ‘e ‘omai mei he kau faiako, fānauako moe mātu’a.  ‘E fokotu’u homau tu’asila ‘i he website ke fetu’utaki mai ki ai ‘a e ngaahi akó, ‘i ha taimi pē  mo ha’a mou ngaahi fakakaukau pe fiema’u ki he ngāue ni.

Te mau feinga ke fakakakato ha ngaahi fiema’u makehe ki hono teuteu ‘oe me’atokoni.  Koe founga lolotonga ‘oku mau ngāue’aki ‘oku fakataumu’a pē ia ki hono fakakakato ‘a e ngaahi fiema’u kotoa ki hono teuteu’i ‘o e me’atokoni.

Ko ‘emau me’atokoni ‘oku ‘ikai kau ai ha nati (Nut Free).    Tupu mei he lahi ‘a e ngaahi fakatu’utamaki mei hono ma’u ‘o e me’atokoni ‘oku kau ai ‘ae nati, ko e ‘Eat My Lunch’ pē  Ma’u ‘eku Me’atokoni Ho’ata ‘oku ‘iai ‘emau tu’utu’uni ke tapu ‘aupito hono ngaue’aki ha me’atokoni ‘oku kau ai ‘ae nati ‘i he ‘emau teuteu’i ‘ae me’atokoni ho’ata ‘a e fānau.

‘Oku mau tokanga makehe ke fakakakato ‘a e ngaahi fiema’u fakamatakali moe ngaahi tokāteline fakalotu  mei he ngaahi ‘apiako ko ia ‘oku mau fengaue’aki. Kuo lahi ta’u ’emau  taukei ki hono teuteu ‘o e me’atokoni ho’ata ki he ngaahi fiema’u ‘a e ngaahi matakali kehekehe ‘i he komiuniti pea lava heni ke mau faka’apa’apa’i mo ma’u ai ‘emau fakafuofua ‘ae founga hono teuteu’i ‘o e me’atokoni ‘oku fe’unga.  Te mau talitali lelei ha ngaahi fokotu’u mei he ngaahi ‘apiako ke tokoni ki hano toe ngaohi ha me’akai fo’ou.

‘Oku mau tukupā ko ‘emau me’atokoni ki he ‘aho ‘e 10, koe ‘aho ‘e taha ai koe me’atokoni mei ha fonua kehe ‘i he uike ‘e ua kotoa pē, pea ‘e fetongi ‘eni ‘i he mahina kotoa.  Ko ‘emau me’atokoni makehe ko ‘eni, ‘e teuteu’i ia ‘o fakatatau ki he fiema’u ‘a e f nau ‘oku tokolahi taha ‘i he ‘apiako koia.  ‘Oku ‘uhinga foki hono fokotu’u ‘oe ‘aho pe heni ke faka’ai’ai ‘a e fānau ke nau ‘ahi’ahi’i ‘a e ngaahi me’atokoni fo’ou mei tu’apule’anga.

‘Oku mau mateuteu ke ngaue’aki ‘a e ngaahi me’atokoni ‘oku fo’ou taha pea ala ma’u ‘i he ngaahi fa’ahi ta’u kotoa.  Ko ‘emau ngaahi me’atokoni ‘e feliuliuaki pe ia ‘i he lolotonga ‘o e ta’u ‘o fakatatau ki he ngaahi me’atokoni fo’ou taha ‘e ma’u ‘i he taimi koia.  Te mau feinga foki ke ‘omai ‘a e ngaahi me’atokoni ke fe’unga mo hono taimi ‘e ma’u ai ‘e he fānau, hange koe Teemi 2 moe 3, te mau ‘oatu ai ‘ae ngaahi me’atokoni ifo mo mafana ke fe’unga moe taimi ‘oe momoko.

Koe ‘Ka Ora, Ka Ako’ koe polokalama fo’ou ia kiate kimautolu, fānau ako moe ngaahi ‘apiako.  ‘Oku mau ‘ilo’i foki koe ngāue ‘eni ‘e ngali ki’i faingata’a ‘a e ngaohi ‘o e me’atokoni mou’i lelei pea fe’unga mo e fiema’u ‘a e fānau, ka ‘oku toe fiema’u foki ha taimi ia ke fakaangaanga ai ‘ae fānau ki hono ma’u ‘o e ngaahi me’a tokoni fo’ou ko ‘eni pea nau toki sai’ia ai.  ‘Oku mau tukupā foki koe ngaahi me’atokoni ho’ata ‘oku mau teuteu ‘e  kakato ai ‘ae ngaahi fiema’u fakamo’ui lelei kotoa koia ‘oku ‘oatu ‘i he ngaahi fakahinohino ‘o e Ka Ora Ka Ako pea ‘e hokohoko atu peē ‘emau fengāue’aki mo ho’o mou ‘apiako ke kamata hono fakataukei’i atu ‘oe ngaahi me’atokoni fo’ou kuo mau teuteu pea mo fakatupu mo’ui lelei.

Koe founga hono tufaki ‘oe me’atokoni.

Ko ‘emau me’atokoni ho’ata ‘e ngaohi pe ia ‘i homau fale ngaohi me’atokoni fakakomesiale pea toki tufaki atu ki ho’o mou ‘apiako ‘i he taimi kai ho’ata ‘oe ‘aho kotoa pē.  Koe me’atokoni ho’ata kotoa pē ‘e fa’o ‘i he fanga ki’i puha fakataautaha.  Ko ha ngaahi fiema’u me’akai makehe hono ngaohi, ‘e faka’ilonga’i mahino pe ia ‘i he puha takitaha.  ‘Oku mau feinga ha founga ke fakasi’isi’i hono ngaue’aki ‘oe ngaahi puha fa’o’anga me’atokoni ke ‘oua na’a hoko koe fakavevea hano ‘ikai ngaue lelei ‘aki.  Koe ngaahi puha fa’o’anga me’atokoni ho’ata kotoa pe moe ngaahi toenga me’akai te mau ‘ave ia mei he ngaahi ‘apiako  ki he ngaahi feitu’u fakakomesiale ‘oku tānaki ai ‘ae ngaahi veve me’a pehe ni.

‘Oku mau matu’aki fiefia ‘i he ‘emau kau atu ki he polokalama ni pea ‘oku mau ‘amanaki lelei atu foki ki hono teuteu’i ‘o e ngaahi me’atokoni ho’ata ki homou ‘apiako.

‘E lava ke mou ma’u atu ‘ae ngaahi fakamatala kotoa fekau’aki moe EAT MY LUNCH

‘Okapau ‘oku ‘i ai hao ngaahi fehu’i, pea ke fetu’utaki mai ‘i he schools@eatmylunch.nz.

Teke lava ‘o ma’u atu ha toe fakamatala fekau’aki mo e Ka Ora, Ka Ako ‘i he uepisaiti koe

I whakapu a ‘Kainga Taku Tina’ i runga i te whakapono “Kaua e tukuna kia matekai tētahi tamaiti i te kura”. Mai tēna whakaputanga mai kua anga whakamua i runga i tēnei whakapono. Ka whai painga e mātou i runga i ngā wheako o ngā tau e rima kua mahue ake nei ki te hoatu whakaputangamo ētahi atu kura, mo tamariki o Aotearoa hoki ma te hōtaka nei a ‘Ka Ora, Ka Ako Tina mo te hauora pai’.

E whakaihiihi ana mātou ki te whakauru i te hōtaka Ka Ora, Ka Ako Tina mo te hauora pai  ka whakaratoa ēnei tina mo ngā tamariki o tou kura. Ma te whakaratoa he tina taioranga ka whakawhānui te ako, te uru atu o ngā tamariki i te kura. Ka awhinatia i ngā whanau ki te tautoko o rātou tamariki hoki.

Ka whakawhiwhia ngā whiringa kai, te hauora, ngā pīrangi ahurea o ngā tamariki. Ka mahi tata ake mātou me te kura, te Tahuhu o te Matauranga hoki kia noho hauora pai, kia taioranga ngā tina. He ōrite mātou ki ētahi atu tangata hoatutanga ki te tutuki i ngā taumata haumaru mo te kai o Aotearoa. Ka whakapumau mātou e tika ana te kawe, ngā tikanga akuaku hoki o ngā kai.

He mea tārai e mātou te mātauranga kia rangatira ai, kia mana taurite ai ōna huanga.

K tēnei raranga kai mo ngā ra tekau i pupū i runga i ngā whakahoki korero, me ngā wheako i tutuki i roto i te hotaka ‘Hoatu’ tina kura.

Ka whakamaioha mātou i ngā korero o ngā kaiako, ngā tamariki, ngā mātua hoki. Ka whakatu e mātou he paetukutuku hei rau atu ēnei korero.

Ka whakatau e mātou he whakawhiwhia mo ngā tangata me ngā kai whakatūpato. Kei a mātou ngā tukanga kai ki te tutuki i ngā herenga kai, a whakapono, a-ahurea hoki.

Kua whakakore e mātou i ngā nati i ngā raranga kai. Kua wahakatau a Kainga Taku Tina he kaupapa here kia kore e rau atu he nati i roto i ngā tina nei na te teiteitanga o te mate pāwera nati.

He mahi whakahirahira ki te tautohu i ngā herenga a-ahurea, a whakapono hoki o ngā kura. Maha kē ngā tau e mahia e mātou i tēnei mahi te hoatu kai mo ngā iwi rerekē atu. Kua mōhio kē, kei te whakamarama e mātou ki ngā ahurea, ngā whakapono herenga ki te whakareri kai, te whakatau kai tika hoki. Tukuna mai a koutou korero ki te hanga raranga kai hou.

Ko te manawanui o te rarangi kai tekau ngā ra ko te whakatau tētahi rarangi kai o te ao i a wiki e rua. (Ka whakarerekē i a marama). Ko te rarangi kai o te ao e hanga ana ki te whakaatu i ngā momo tangata o ngā kura. Kua raua mai i ngā rarangi kai kia tutuki i ngā tamariki i ngā momo namunamua o te ao.

Kua hangaia i ngā rarangi kai hei mahia i ngā kai hou o i a wahanga. Ka huri haere ngā rarangi kai e pā ana ki ngā wahanga o te tau kia taea i ngā kai rereke, ētahi kai hou hoki. Ko ngā hoatutanga rarangi kai ka whai i ngā āhuarangi. No reira i ngā Wahanga 2, 3 hoki ka hoatu ētahi kai wera.

He hotaka hou a Ka Ora, Ka Ako mo ngā tamariki, ngā kura, mātou hoki. E mohio ana mātou he tino uaua te hoatu kai hauora pai e hiahia haere ki te tamaiti. He āhua roroa ki te hoatu kai hou ki ngā tamariki. Kua whakatau e mātou he tina e tutuki ana i ngā paerewa mama mo te taioranga o ngā taioranga aratohu o Ka Ora, Ka Ako. I ngā wiki e haere mai ka mahi tahi mātou me te kura kia taea ki te rau atu i ngā rarangi kai, whakahauora pai i ngā tina hoki.

Te Kawena atu.

Ka whakarite mātou i ngā tina i roto i o mātou kihini ka kawe atu ki te kura i te wā tina i a ra. Ka hoatu i a tina i roto i tētahi ipu tauhangarua. Ka whiwhi tohutohu ngā tina mate pāwera, ngā kai rereke hoki. Ma te tākai pōpopo ka whakaiti i ngā rapihi. Ma mātou e haria i ngā ipu kai, ngā para kai ki tētahi wāhi whakakore rapihi.

Kei te harikoa mātou ki te uru ki roto i tēnei hotaka. Kei te hīkaka mātou ki te hoatu ēnei tina ki te kura.

Mēna ka pīrangi korero koutou ano e pā ana kia Kainga Taku Tina haere kia

Mēna he pātai a koutou me pā mai kia mātou i: schools@eatmylunch.nz

Ka haere ano mo ētahi atu korero e pā ana kia Ka Ora, Ka Ako i