Ko e polokalama fakama’a kolo´, ‘a ia na’e kau ai e loki 5 ke tufi mo fakama’a e veve he kā    paaka´ mo e ve’e ‘ā. Vave mo e ma’a atu ‘enau tufi veve´.