Na’e foaki ‘a e pale fakalangilangi ‘a e Puleako´ Mr Esera kia Kolo Taufa pea mo Lesieli Lo’amanu koe’uhi´ ko e ngaahi ngāue lavame’a kuo na lava’i he fa’ahita’u ako ko eni´.