‘Oku faingata’a ma’u pē ki he fānau ‘e ni’ihi ke nau mavahe mei ‘api, ‘i ha ngaahi ‘aho, ka ne kau ‘a e fānau kalasi 7 mo e 8 ‘a Sia Ua, ‘i he ma’u faingamālie ke nau kau atu ki he Leadership Camp, pe ko e kemi ‘a ia ne fai ai hono fakapapau’i ‘akinautolu ‘oku nau talēniti ke hoko ko e kau taki ‘o e ‘apiako. Ne fiefia ‘aupito ‘a e fānau he kemi ko eni′, pea ne nau ako foki mo e ngaahi me’a lahi.

‘I lalo heni ‘oku ‘i ai e konga ‘o e tohi ‘a e fānau hili ‘enau foki mai mei he kemi′.

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSawzf70gI2x53SMmLwJo4A3KhjJlG4MB61WK85VHubxfveByiAFt1qiJEoGzFz5wc9hbYzCfjVbxPR/pub

https://docs.google.com/document/d/1vdlytpCMX_4YxdbWDwdMhIxGFuWFttEIoWET7LxsItw/edit

 

 

i