Ne ma’u faingamālie foki ‘a e fānau ke nau kau atu ‘i hono kātoanga’i ‘o e Uike Lea Faka-Ha’amoa pea ko e ni’ihi eni ‘o e konga ‘o ‘enau ngāue ne nau poupou’i ‘aki lolotonga ‘a e uike′.