Ko e taha eni e ki’i polokalama ‘oku tātaitaha, ka ‘oku fu’u mahu’inga ‘aupito ke tauhi e ‘apiako′ ke ma’a. Ko hono mahu’inga′, he ‘oku′ ne ako’i e fānau′, ke nau ongo’i ‘a e fatongia′ ni, pea ‘oku tokoni foki ki he  faka’ofo’ofa ‘a e komunitī.