Rocky shore - Jellyfishrock pools

 

Sa fai su’esu’ega a le Tausaga 7/8 i meaola uma o lo’o nonofo i le talafatai o le matafaga i Mangere Bridge.

Year 7 and 8 trip to Mangere Bridge Ambury Farm to study living things on the seashore.

 

 

Jellyfish- beautiful patterns.           The girls are observing something moving inside the rock pools.

Girls looking at the sea worm     Sea worm     Olevia

Olevia, Aiga & Maria are                                        Sea worm

looking at the crabs and sea worms.

 

Jellyfish    Crab    Barnacles

Jellyfish                                                    Small crab                                             Chiton

Rocky shore Olevia     Rocky shore girls walking 2     Rocky shore creature

Olevia wants to pat the sheep.         Girls enjoyed walking on the farm.                      Tiny crab.